Strona Główna Strona Główna
Oferty pracy


34 Brygada Kawalerii Pancernej
ul. Żarska 1
68-100 Żagań

INFORMUJEMY,ŻE ZOSTAŁ ROZPOCZĘTY NABÓR

DO 34 BRYGADY KAWALERII PANCERNEJ W ŻAGANIU.

KWALIFIKACJE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

- 06 sierpnia 2014r. o godz. 08.00;

- 20 sierpnia 2014r. o godz. 08.00.

Pod uwagę będą brani kandydaci do korpusu szeregowych zawodowych w grupie osobowej pancernej i logistycznej.

Kandydaci do służby wojskowej w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu na kwalifikacje zobowiązani są posiadać:

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

- wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa);

- dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- strój sportowy.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 68 475 92 61.


Jednostka Wojskowa Nr 4026

FORMOZA

81-103 Gdynia 3

Informuję, że Jednostka Wojskowa 4026 poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w komórkach: bojowych, sztabu, logistyki, wsparcia i zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym powołania do służby jest pozytywne zaliczenie procesu selekcji dla kandydatów do komórek bojowych oraz procesu kwalifikacji dla kandydatów pozostałych komórek funkcjonalnych. Najbliższa selekcja i kwalifikacja do jednostki odbędzie się na przełomie jesieni i zimy 2014 roku.
Termin składania podań upływa 31 sierpnia 2014 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostce, można uzyskać na stronie internetowej www.formoza.wp.mil.pl oraz pod nr tel. (58) 626 68 94, (CA MON 26 68 94).


1 Batalion Zmechanizowany w Lęborku,

ul. Obrońców Wybrzeża 1

Informujemy, że Dowódca 1 bz organizuje kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji: 1 batalion zmechanizowany, ul. Obrońców Wybrzeża 1, 84-300 Lębork.

Ochotnicy do zawodowej służby wojskowej, w dniu kwalifikacji, powinni posiadać przy sobie następujące dokumenty i wyposażenie:

 • dowód osobisty i książeczka wojskowa;

 • kontrakt na pełnienie służby wojskowej w ramach NSR oraz zaświadczenie o ilości odbytych ćwiczeń rotacyjnych (dot. wyłącznie żołnierzy NSR);

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia;

 • prawo jazdy;

 • strój sportowy.

Celem kwalifikacji jest zaktualizowanie bazy ochotników do zawodowej służby wojskowej w 1 batalionie zmechanizowanym w Lęborku.

Kwalifikacja odbywać się będzie w trzech etapach:

 1. rozmowa kwalifikacyjna;

 2. rozmowa z psychologiem;

 3. egzamin sprawności fizycznej.

Szczególnie poszukiwane specjalności wojskowe to:

 • kierowcy BWP-1, BRDM, kat. C, kat. CE;

 • działonowy operator BWP-1;

 • mechanik broni strzeleckiej;

 • elektromechanik poj. mech.;

 • ratownik.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej kwalifikacji udziela:

Szef sekcji pers. 1 bz Lębork – kpt. Jerzy BIAŁEK (tel. 59 862 97 30, CA MON 468 730).


17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

Jednostka Wojskowa Nr 5700

ul. Wojska Polskiego 17

66-301 MIĘDZYRZECZ

Informujemy, że  w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w MIĘDZYRZECZU w każdy wtorek tygodnia od godz. 8.00 prowadzona będzie kwalifikacja dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),

- dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;

- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);

- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę dokumentów personalnych,

- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.

Wykaz nieobsadzonych stanowisk znajduje się tutaj

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w JW 5700  w MIĘDZYRZECZU pod nr telefonu  95 7414265,  95 7414815,  95 7414239.

Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej

97-217 Nowy Glinnik k. Tomaszowa Mazowieckiego

woj. Łódzkie

Informujemy, że  Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku przeprowadzi kwalifikowanie wstępne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów.

Kwalifikowanie dla kandydatów odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem ww. jednostki wojskowej, zgodności posiadanego wykształcenia  i wymaganych ustawowo uprawnień zgodnie z Kartą Opisu Stanowiska Służbowego w terminie wybranym i dogodnym dla kandydatów.

 Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony jest Podoficer Sztabowy Sekcji Personalnej (tel. 44 739 75 09, tel. kom. 693 820 586, CA MON 167 509)

Kandydaci powinni posiadać:

 1. aktualne zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej,

 2. ubiór sportowy,

 3. obuwie sportowe,

 4. dowód osobisty,

 5. książeczkę wojskową,

 6. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia,

 7. inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności).

Wykaz wakujących stanowisk:


1. PIELĘGNIARKA - PODOFICER


6 Batalion Dowodzenia JW 4009
ul. Ułanów 43
30-901 Kraków
Informujemy, że 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie  w dniach  08 września, 27 października 2014 roku o godz. 8.30 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Wymagania od kandydatów:
-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;
-  stopień wojskowy - szeregowy lub starszy szeregowy.
-  wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
- dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;
- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);
- strój sportowy, długopis
- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- rozmowę kwalifikacyjną,
- analizę dokumentów personalnych,
- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.      
                                                                 
Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.)
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem tel. (12) 455 55 38.

11 Pułk Artylerii
ul. Generała J. Bema 7
11-601 Węgorzewo

nr tel. (87) 4295132 CA MON 337 132
     W związku z potrzebą ukompletowania wakatów na stnowiskach korpusu szeregowych w strukturach 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie, informujemy że kwalifikacje wstepne odbywać się będą w kazdą środę o godz. 7.30. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej, korpusu osobowego logistyki oraz korpusu osobowego łączności i informatyki. UWAGA ! Termin kwalifikacji może ulec zmianie, w związku z tym zalecany kontakt telefoniczny z jednostką wojskową pod wyżej wskazanym nr telefonu w każdy poniedziałek po godzinie 11.00 Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (żołnierze NSR);
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • strój sportowy;
 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia;
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej.
Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem tel. (87) 4295 130


Jednostka Wojskowa 2031
Lipowiec
12-100 SZCZYTNO
Informuję, że Dowódca Jednostki Wojskowej 2031 prowadzi stały nabór i comiesięczną weryfikację kandydatów do przyszłej zawodowej służby wojskowej w 8 Szczycieńskim batalionie Radiotechnicznym. Wykazy stanowisk oraz szczegóły dot. kwalifikacji umieszczono na stronie 8brt.sp.mil.pl
Od kandydatów wymaga się następujących dokumentów:
 • list motywacyjny oraz CV
 • kwestionariusz osobowy (plik do pobrania ze strony 8brt)
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 • kopie dokumentów związanych z pełnieniem służby wojskowej (książeczka wojskowa, kontrakt NSR, przydział kryzysowy, mobilizacyjny, zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych, ukończeniu służby przygotowawczej, opinie)
 • byli żołnierze zawodowi - kopia odpisu przebiegu służby, świadectwa służby, opinii służbowej.

Kandydat powinien posiadać strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu sprawności fizycznej.

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.)

Wykaz wakujących stanowisk w Jednostce Wojskowej 2031 znajduje się tutaj

Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonów: tel. 89 67 43 171 , tel. 89 67 43 250


Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.)

Jednostka Wojskowa 1749

 ul. Wojska Polskiego 250

70-904 SZCZECIN

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu oficerów i podoficerów zawodowych (od stopnia plutonowego) w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w SZCZECINIE informujemy, że kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.

UWAGA

Kwalifikacja dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych została wstrzymana.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),

 • dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;

 • dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.) - w przypadku ich posiadania;

 • kserokopię kontraktu NSR;

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);

 • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,               

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę dokumentów personalnych,

- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.                                    

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej www.12bz.wp.mil.pl  oraz pod nr telefonu  (91) 889 53 56.


20 Brygada Zmechanizowana (JW1248)

ul. Wojska Polskiego 4

11-200 Bartoszyce

Informujemy, że  20 Brygada Zmechanizowana w Bartoszycach poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Kwalifikacja kandydatów odbędzie się po uzgodnieniu telefonicznym posiadanego wykształcenia i innych parametrów zgodnie z Kartą Opisu Stanowiska Służbowego. UWAGA ! Żołnierze, którzy odbyli służbę przygotowawczą muszą mieć odbyte ćwiczenia rotacyjne.
 
Wymagania od kandydatów: -  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza; -  stopień wojskowy - szeregowy lub starszy szeregowy. -  wykształcenie co najmniej gimnazjalne; -  niekaralność sądowa.
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
- dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;
- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);
- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- rozmowę kwalifikacyjną,
- analizę dokumentów personalnych,
- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.   

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.)

Wykaz wolnych stanowisk znajduje się tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać JW 1248 w Bartoszycach pod nr telefonu (89) 762 75 13, (89) 762 75 14 lub 727 040 043 .


9 Pułk Rozpoznawczy

  ul. Ornecka 1

11-101 Lidzbark Warmiński

Tel. (89) 524-73-66

Jednostka wojskowa poszukuje kandydatów ( żołnierzy rezerwy) do służby w korpusie szeregowych zawodowych, w różnych specjalnościach wojskowych.

Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;

-  stopień wojskowy - szeregowy lub starszy szeregowy.

-  wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

-  niekaralność sądowa.

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),

- odbyte ćwiczenia rotacyjne,
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
- dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;

- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);

- strój sportowy;

- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę dokumentów personalnych,

- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.       

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.)                                                  

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem tel. (89) 524-73-66


 

Informuję, że Dowództwo Garnizonu Warszawa i jednostek podległych poszukuje kandydatów na stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostkach wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa

 1. poz. 1, JW. 1551 Sieradz ( kontakt tel.  (43) 8261525, 8261337)

 2. poz. 2-9, JW. 1245 Wrocław (kontakt tel.  (71) 7655401, 7655542)

Wykaz nieobsadzonych stanowisk w Dowództwie Garnizonu  Warszawa znajduje się tutaj.

25 Brygady Kawalerii Powietrznej

ul. Piłsudskiego 72

Tomaszów Mazowiecki

Informujemy, że  25 Brygady Kawalerii Powietrznej  przeprowadza w każdy wtorek tygodnia o godz. 9.00 kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych ( w pierwszej kolejności powoływani będą żołnierze rezerwy, którzy posiadają przydział kryzysowy i odbyli planowane ćwiczenia w ramach NSR)

Kandydaci chcący spróbować swoich sił w jednostkach powinni posiadać:

 • obywatelstwo polskie;

 • wykształcenie minimum gimnazjalne;

 • nieposzlakowaną opinię;

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej;

 • dodatkowym atutem będzie posiadanie odpowiednich umiejętności zawodowych oraz znajomość języka angielskiego;

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty;

 • książeczkę wojskową;

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

 • strój sportowy;

 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia;

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.) 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem tel. CA MON 168-204, 168-218, 44 739-78-67


25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego

ul. Piłsudskiego 72

Tomaszów Mazowiecki

Informujemy, że  25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego, pozostająca w strukturach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej  przeprowadza w każdą  środę tygodnia kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów.

Kandydaci powinni posiadać:

- aktualne zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej;

- ubiór sportowy;

- dowód osobisty

- książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia;

- inne dokumenty mające wpływ na ostateczną ocenę (ukończone kursy, szkolenia, praktyczne umiejętności)

 Aby uniknąć narażenia kandydatów na stres i niepotrzebne wydatki, kwalifikacje prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym zgodności posiadanego wykształcenia i wymaganych ustawowo uprawnień zgodnie z Kartą Stanowiska Służbowego

 Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem tel.    CA MON 167-867, 44 739-78-67

Wykaz wakujących stanowisk oficerskich i podoficerskich w 25 Grupie Zabezpieczenia Medycznego:

DOWÓDCA ZESPOŁU CHRURGICZNEGO - KPT.

DOWÓDCA ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO - KPT.

LEKARZ ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO - KPT.

PIELĘGNIARKA  ZESPOŁU PRZYJĘĆ I SEGREGACJI  - ST. KPR.

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA  - ST. KPR.

TECHNIK RADIOLOG ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO  - SIERŻ.

ANALITYK ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO - SIERŻ.

PELĘGNIARKA (gabinet stomatologiczny) - PLUT.

PELĘGNIARKA OPATRUNKOWA –SIERŻ.

PELĘGNIARKA OPERACYJNA –SIERŻ.

OFICER GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO – KPT.

LEKARZ ZESPOŁU CHRURGICZNEGO – KPT.


16 batalion dowodzenia 

ul. Królewiecka 167

82-300 Elbląg

 16 batalion dowodzenia w Elblągu poszukuje kandydata do obsadzenia wakującego stanowiska służbowego:

1.    Nazwa stanowiska – pielęgniarka:

2.    NIS stanowiska – BC 1270 15200 050

3.    Stopień etatowy – kapral

4.    Specjalność wojskowa – 40-G-21

Wymagane kwalifikacje:

- ukończona szkoła średnia oraz szkolenie w szkole podoficerskiej albo pełnienie przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej czynnej służby wojskowej

- posiadanie ważnego prawa wykonywania zawodu zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej; Posiadanie uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zainteresowani pełnieniem służby oraz terminem przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych proszeni są o kontakt pod nr tel. (55) 230 25 57


15 Brygada Zmechanizowana (JW3797)

ul. Wojska Polskiego 21

11-500 Giżycko

Informujemy, że 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku prowadzi nabór kandydatów do służby zawodowej. Kwalifikacja prowadzone są od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 do 14:00 a w piątki od 8:00 do 12:00. Osoby zainteresowane służbą zawodową zapraszamy do 15BZ, Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko do Sekcji Personalnej, pokój nr 4 oraz nr 7.

Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;;

-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższe wykształcenie),

- dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;

- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);

- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 
- rozmowę kwalifikacyjną,
- analizę dokumentów personalnych,
- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.) 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w JW 3797  w Giżycku pod nr telefonu  87 429 42 55.

Wykaz stanowisk:

 Nazwa stanowiska

 stopień wojskowy

DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA   

 

plutonowy

STARSZY PODOFICER

 

plutonowy

DOWÓDCA OBSŁUGI

STARSZY OPERATOR

plutonowy

ZASTĘPCA DOWÓDCY SEKCJI

DALMIERZYSTA

plutonowy

DOWÓDCA ZESPOŁU

DOWÓDCA GRUPY EWAKUACJI

plutonowy

KIEROWNIK WARSZTATU

 

plutonowy

TECHNIK

STARSZY OPTOELEKTRONIK

sierżant

DOWÓDCA DRUŻYNY

DOWÓDCA SEKCJI

sierżant

DOWÓDCA SEKCJI   

 

sierżant

PODOFICER SZTABOWY

 

starszy sierżant

POMOCNIK DOWÓDCY PLUTONU

 

starszy sierżant

POMOCNIK DOWÓDCY PLUTONU

DOWÓDCA DZIAŁONU

starszy sierżant

STARSZY PODOFICER SZTABOWY

 

młodszy chorąży   

STARSZY INSTRUKTOR

 

młodszy chorąży   

POMOCNIK DOWÓDCY PLUTONU

DOWÓDCA ZAŁOGI

młodszy chorąży

ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU

DOWÓDCA DRUŻYNY

młodszy chorąży

TECHNIK PODODDZIAŁU

 

młodszy chorąży   

POMOCNIK DOWÓDCY PLUTONU

DOWÓDCA DZIAŁONU

młodszy chorąży   

DOWÓDCA PLUTONU

 

podporucznik

ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII

DOWÓDCA ZAŁOGI

porucznik

OFICER

 

porucznik

OFICER WYCHOWAWCZY

 

porucznik

SZEF SEKCJI "S"

 

porucznik

SZEF ZESPOŁU

 

kapitan   

DOWÓDCA KOMPANII

 

kapitan   

DOWÓDCA KOMPANII

DOWÓDCA ZAŁOGI

kapitan   

DOWÓDCA BATERII   

 

kapitan

 


9 Brygada Kawalerii Pancernej JW 2980

ul. Sikorskiego 43

14-500 Braniewo

Informujemy, że 9  Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie posiada wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych:

1. Dowódca załogi – ( z-ca dowódcy plutonu ) – mł. chor.

Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;

-  wykształcenie wymagane w zależności od korpusu;

-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),

- dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;

- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);

- strój sportowy;

- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego, 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę dokumentów personalnych,

- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10. 

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.) 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w JW. 2980 pod numerem tel. (55) 2415007


Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej

ul. Warszawska 267

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

 Oddział Specjalny  ŻW w Mińsku Mazowieckim  informuje, że  posiada wolne stanowiska służbowe w  dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w  korpusie oficerów, podoficerów, szeregowych.

Wykaz wolnych stanowisk znajduje się tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerami tel. (22) 754 53 66, (25) 754 53 75 CA  MON 353 366, 353 375


Oddział Żandarmerii Wojskowej

ul. Królewiecka 130

82-304 Elbląg

 Oddział  Żandarmerii Wojskowej w Elblągu informuje, że  posiada wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów młodszych oraz stanowiska zaszeregowane do stopni etatowych od starszego  kaprala do  plutonowego

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych kryteriów naboru oraz wymaganych dokumentów i sposobu ich składania znajdują się na stronie internetowej Żandarmerii Wojskowej – www.zw.wp.mil.pl w zakładce „Nabór do ŻW”

Ponadto wszelkie informacje  można uzyskać  pod numerami telefonu: 

(55) 230 27 30 – w zakresie prowadzenia kwalifikacji do służby w ŻW

(55) 230 27 28 –w zakresie kryteriów przyjęć do OŻW


 6 Batalion Powietrznodesantowy (JW 4115)

ul. gen. Andersa 47

44-121 Gliwice

Informujemy, że  6 Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach w dniach 11 czerwca, 17 września, 15 października, 12 listopada, 10 grudnia 2014 roku o godz. 8.00 przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy -kandydatów do zawodowej służby wojskowej w  korpusie szeregowych.

Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;

-  stopień wojskowy - szeregowy lub starszy szeregowy.

-  wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),

- dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;

- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);

- strój sportowy;

- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę dokumentów personalnych,

- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10. 

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.)     

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem tel. (32) 461 47 14


6 Batalion Logistyczny JW. 4686

ul. Głowackiego 11

30-901 Kraków

Informujemy, że w 6 Batalionie Logistycznym w Krakowie  w dniach  17 września, 15 października, 19 listopada, 17grudnia  o godz. 8.00 prowadzona będzie kwalifikacja dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;

-  stopień wojskowy - szeregowy lub starszy szeregowy.

-  wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),

- dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;

- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);

- strój sportowy;

- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę dokumentów personalnych,

- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.       

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.)   

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem tel. (12) 455 40 22


Batalion Reprezentacyjny

Wojska Polskiego

 ul. Hynka 2

00-909 WARSZAWA 60

Batalion Reprezentacyjny WP poszukuje kandydatów (żołnierzy rezerwy)  do służby w korpusie szeregowych zawodowych na następujące stanowiska służbowe:

 • młodszy strzelec Kompanii Reprezentacyjnej WP,
 • strzelec Kompanii Reprezentacyjnej WP, 

Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni czynna służba wojskowa (zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza) – stopień wojskowy szeregowy lub starszy szeregowy,

- wykształcenie - ukończone co najmniej gimnazjum,

- nie karalność sądowa,

- wzrost 178 - 185 cm,

- bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży,

- preferowany wiek do 28 lat,

- posiadanie paszportu,

- odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów ruchu.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej   wymienionych dokumentów:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),

- dowód osobisty, książeczka wojskowa,

- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- rozmowę indywidualną,

- rozmowę z psychologiem,

- analizę dokumentów personalnych,

- przegląd lekarski,

- egzamin z wychowania fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.

W czasie trwania kwalifikacji kandydaci powinni posiadać strój sportowy.


Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.) 

Uwaga:

 W czasie trwania kwalifikacji batalion nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email:

 personalna_breprwp@o2.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • stopień,
 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 •  imię ojca,
 •  datę urodzenia,
 •  rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalność wojskowa (SW),
 • wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły,
 •  nazwę WKU.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać  w BR WP w Warszawie pod nr telef.    (22) 684 87 31, (22) 684 76 62 oraz na stronie internetowej jednostki wojskowej ►►► www.brepr.mil.pl 


Jednostka Wojskowa 5700

ul. Wojska Polskiego 17

66-301 MIĘDZYRZECZ

Informujemy, że  w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w MIĘDZYRZECZU w każdy wtorek tygodnia o godz. 8.00 prowadzona będzie kwalifikacja dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.                                         

Jednostka wojskowa  poszukuje kandydatów (żołnierzy rezerwy)  do służby w korpusie szeregowych zawodowych którzy posiadają prawo jazdy kat. „C i CE”.

Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;

-  stopień wojskowy - szeregowy lub starszy szeregowy.

wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),

- dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;

- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);

- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę dokumentów personalnych,

- sprawdzian ze szkolenia fizycznego (wymagany strój sportowy).:

            -  bieg na 3000 m,

            - podciąganie na drążku,

            - skłony w przód,

            - bieg wahadłowy 10x10.                                


Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.) 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w JW 5700  w MIĘDZYRZECZU pod nr telef.  (95) 741 42 65 oraz   (95) 741 42 66.


Jednostka Wojskowa 1749

 ul. Wojska Polskiego 250

70-904 SZCZECIN

Informujemy, że  w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w SZCZECINIE w każdy wtorek tygodnia od 6 sierpnia o godz. 08.30 przeprowadzona będzie kwalifikacja dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.   

Jednostka wojskowa  poszukuje kandydatów (żołnierzy rezerwy)  do służby w korpusie szeregowych zawodowych w różnych specjalnościach wojskowych (z podpisanym kontraktem do NSR).

Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;

-  nadany przydział kryzysowy,

-  stopień wojskowy - szeregowy lub starszy szeregowy.

wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
 • dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;
 • dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;
 • kontrakt NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);
 • aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę dokumentów personalnych,

            - sprawdzian ze szkolenia fizycznego (wymagany strój sportowy).:

            -  bieg na 3000 m,

            - podciąganie na drążku,

            - skłony w przód,

            - bieg wahadłowy 10x10. 

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.) 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać JW 1749  w Szczecinie pod nr telef.  (91) 889 53 56.


4 Pułk Chemiczny (3537)

ul. Czwartaków 1

87-300 Brodnica

 Informujemy, że w 4 Pułku Chemicznym w Brodnicy  w każdy wtorek tygodnia o godz. 8.00 prowadzona będzie kwalifikacja dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Jednostka wojskowa  poszukuje kandydatów (żołnierzy rezerwy)  do służby w korpusie szeregowych zawodowych którzy posiadają prawo jazdy kat. „C i CE”.

Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza;

-  stopień wojskowy - szeregowy lub starszy szeregowy.

-  wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),

- dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy;

- dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);

- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- rozmowę kwalifikacyjną,

- analizę dokumentów personalnych,

- sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.    

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.) 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać JW 3537 w Brodnicy pod nr telefonu  (56) 491 86 18.


 

34 Brygada Kawalerii Pancernej
ul. Żarska 1
68-100 Żagań


nr tel. cyw. 68 475 89 24
Informujemy, że JW 2423  w dniu  23 czerwca 2014 roku o godz. 8.00 przeprowadzi kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej pancernej i logistycznej.


UWAGA !
Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR);
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • strój sportowy;
 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia;
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej.
                                                                
Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz.U.Nr27,poz.138 z późn. zm.)

 

 


Wymagania od kandydatów:

-  odbyta w pełni zasadnicza służba wojskowa;

-  stopień wojskowy - szeregowy lubstarszy szeregowy.

-  wykształcenie co najmniej gimnazjalne;

-  niekaralność sądowa.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 •  świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
 • dowód osobisty, książeczka wojskowa,prawo jazdy, numer NIP;
 • dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia   służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w przypadku ich posiadania;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje (w przypadku ich posiadania);
 •  aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

 - rozmowę kwalifikacyjną,

 - analizę dokumentów personalnych,

 - sprawdzian ze szkolenia fizycznego: bieg na 3000 m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska służbowe, opracowane są na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 27, poz. 138 z późn. zm.) 

 

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA SPRAWDZIANU:

1. Sprawdzian organizuje i jednocześnie ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego przeprowadzanie Dowódca (Komendant, Szef itp.) jednostki wojskowej. Do jego przeprowadzenia powołuje komisję (wyznaczoną w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej), w skład której powinien wchodzić: zastępca dowódcy, oficer, podoficer lub pracownik cywilny o kwalifikacjach, o których mowa w art. 44 ust 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1998r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675) i obowiązkowo lekarz jednostki z pojazdem sanitarnym, który przed rozpoczęciem sprawdzianu dokonuje przeglądu medycznego kandydatów. W jednostkach (instytucjach) wojskowych, w których nie ma etatowego oficera (instruktora) wychowania fizycznego w sprawdzianie uczestniczy specjalista wychowania fizycznego z jednostki nadrzędnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki. 2. Za przygotowanie, organizację i przebieg sprawdzianu pod względem merytorycznym odpowiada oficer, podoficer, lub pracownik cywilny o kwalifikacjach wymienionych w pkt. 1 jednostki wojskowej (instytucji, uczelni). 3. Sprawdzianowi podlega każdy kandydat na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych bez względu na wiek i płeć. Kandydat zalicza wszystkie konkurencje. Ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych ćwiczeń, uzyskanych przez kandydata podczas tego sprawdzianu w następujący sposób: 1) średnia 4,51 i wyższa – ocena bardzo dobra; 2) średnia 3,51 do 4,50 – ocena dobra; 3) średnia 2,51 do 3,50 – ocena dostateczna; 4) średnia 2,50 i niższa – ocena niedostateczna. 4. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych co najmniej trzech ocen pozytywnych z czterech ćwiczeń.  5. Sprawdzian sprawności fizycznej zalicza się w ciągu jednego dnia. Wszystkie ćwiczenia objęte sprawdzianem zalicza się w ubiorze sportowym.  6. Dla celów sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej ustala się podział na następujące grupy wiekowe: 1) Grupa wiekowa do 25 lat; 2) Grupa wiekowa 26 - 30 lat; 3) Grupa wiekowa powyżej 30 lat. 7. Sprawdzian kwalifikacyjny sprawności fizycznej jest sprawdzianem wstępnym, prowadzonym w celu określenia poziomu sprawności fizycznej kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych. 8. Po pierwszych trzech miesiącach szkolenia kandydaci będą poddawani sprawdzianowi sprawności fizycznej w ramach certyfikacji zakończenia okresu szkolenia podstawowego, według ćwiczeń i norm zawartych w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności żołnierzy zawodowych. a) Kandydaci na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych – do pododdziałów bojowych, odbywają sprawdzian sprawności fizycznej według norm dla „Żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w pododdziałach desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznania, w zespołach bojowych jednostek specjalnych oraz w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie” zgodnie z przynależnością kandydata do danej grupy wiekowej. b) Kandydaci na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych do pozostałych jednostek wojskowych odbywają sprawdzian sprawności fizycznej według norm dla „Żołnierzy zawodowych zajmujących pozostałe stanowiska służbowe oraz będących w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji” zgodnie z przynależnością kandydata do danej grupy wiekowej.

Wszelkie informacje dotyczące zawodowej służby wojskowej można uzyskać w WKU Ostróda w pokoju nr 5 lub pod nr tel. 89 642-65-65